رتبه تیم: 62
نام تیم: 111
امتیاز: 68
راند: 26 مهر (روزانه )
فصل: 2020/2021
امتیاز: 68
تاریخ: 1399/07/26 10:36:15
بودجه : 92