رتبه تیم: 98
نام تیم: گن نیم ابری
امتیاز: 65
راند: 26 مهر (روزانه )
فصل: 2020/2021
امتیاز: 65
تاریخ: 1399/07/26 11:29:22
بودجه : 93.5