رتبه تیم: 128 (مشترک)
نام تیم: parhaam
امتیاز: 63
راند: 26 مهر (روزانه )
فصل: 2020/2021
امتیاز: 63
تاریخ: 1399/07/26 11:42:30
بودجه : 95