رتبه تیم: 143
نام تیم: Rahim
امتیاز: 62
راند: 26 مهر (روزانه )
فصل: 2020/2021
امتیاز: 62
تاریخ: 1399/07/26 12:51:48
بودجه : 99