رتبه تیم: 88 (مشترک)
نام تیم: tytyrt
امتیاز: 66
راند: 26 مهر (روزانه )
فصل: 2020/2021
امتیاز: 66
تاریخ: 1399/07/26 12:58:46
بودجه : 98.5