رتبه تیم: 18
نام تیم: Juventus
امتیاز: 75
راند: 26 مهر (روزانه )
فصل: 2020/2021
امتیاز: 75
تاریخ: 1399/07/26 13:42:06
بودجه : 96.5