رتبه تیم: 144
نام تیم: سرژ
امتیاز: 62
راند: 26 مهر (روزانه )
فصل: 2020/2021
امتیاز: 62
تاریخ: 1399/07/26 14:01:04
بودجه : 99.5