رتبه تیم: 47 (مشترک)
نام تیم: 222
امتیاز: 70
راند: 26 مهر (روزانه )
فصل: 2020/2021
امتیاز: 70
تاریخ: 1399/07/26 14:06:12
بودجه : 100