رتبه تیم: 122
نام تیم: Veri
امتیاز: 64
راند: 26 مهر (روزانه )
فصل: 2020/2021
امتیاز: 64
تاریخ: 1399/07/26 14:06:45
بودجه : 100