رتبه تیم: 150 (مشترک)
نام تیم: Jjji
امتیاز: 61
راند: 26 مهر (روزانه )
فصل: 2020/2021
امتیاز: 61
تاریخ: 1399/07/26 14:11:24
بودجه : 91