رتبه تیم: 32 (مشترک)
نام تیم: xxx
امتیاز: 72
راند: 26 مهر (روزانه )
فصل: 2020/2021
امتیاز: 72
تاریخ: 1399/07/26 14:24:11
بودجه : 96.5