رتبه تیم: 5
نام تیم: 666
امتیاز: 83
راند: 26 مهر (روزانه )
فصل: 2020/2021
امتیاز: 83
تاریخ: 1399/07/26 14:25:39
بودجه : 100