رتبه تیم: 36
نام تیم: Mah 02
امتیاز: 72
راند: 1 آذر (روزانه )
فصل: 2020/2021
امتیاز: 72
تاریخ: 1399/08/29 19:19:00
بودجه : 89.5