رتبه تیم: 12
نام تیم: ایوب
امتیاز: 78
راند: 1 آذر (روزانه )
فصل: 2020/2021
امتیاز: 78
تاریخ: 1399/08/30 13:18:59
بودجه : 99.5