رتبه تیم: 29
نام تیم: Ljhvfh
امتیاز: 73
راند: 1 آذر (روزانه )
فصل: 2020/2021
امتیاز: 73
تاریخ: 1399/08/30 20:13:48
بودجه : 94