رتبه تیم: 31
نام تیم: Dash
امتیاز: 73
راند: 1 آذر (روزانه )
فصل: 2020/2021
امتیاز: 73
تاریخ: 1399/09/01 10:18:33
بودجه : 96