رتبه تیم: 47
نام تیم: بسیار
امتیاز: 71
راند: 1 آذر (روزانه )
فصل: 2020/2021
امتیاز: 71
تاریخ: 1399/09/01 11:35:13
بودجه : 97