رتبه تیم: 27
نام تیم: توروخدا این دوھفتہ رو رعایت کنی
امتیاز: 74
راند: 1 آذر (روزانه )
فصل: 2020/2021
امتیاز: 74
تاریخ: 1399/09/01 12:44:31
بودجه : 100