رتبه تیم: 6
نام تیم: Salman
امتیاز: 81
راند: 1 آذر (روزانه )
فصل: 2020/2021
امتیاز: 81
تاریخ: 1399/09/01 14:43:39
بودجه : 98.5