رتبه تیم: 39
نام تیم: Vochcxzz
امتیاز: 72
راند: 1 آذر (روزانه )
فصل: 2020/2021
امتیاز: 72
تاریخ: 1399/09/01 15:11:56
بودجه : 95.5