رتبه تیم: 48
نام تیم: Haaland
امتیاز: 71
راند: 1 آذر (روزانه )
فصل: 2020/2021
امتیاز: 71
تاریخ: 1399/09/01 15:22:04
بودجه : 97.5