رتبه تیم: 17
نام تیم: توکل برخدا
امتیاز: 76
راند: 1 آذر (روزانه )
فصل: 2020/2021
امتیاز: 76
تاریخ: 1399/09/01 16:28:00
بودجه : 95.5