بیشترین کلین شیت

انتخاب لیگ:
انتخاب فصل:
ردیف نام بازیکنپستباشگاهتعداد کلین شیت
ردیف: 1 نام بازیکن: Ederson پست: دروازه بان باشگاه: تعداد کلین شیت: 19
ردیف: 2 نام بازیکن: E. Mendy پست: دروازه بان باشگاه: تعداد کلین شیت: 16
ردیف: 3 نام بازیکن: E. Martínez پست: دروازه بان باشگاه: تعداد کلین شیت: 15
ردیف: 4 نام بازیکن: H. Lloris پست: دروازه بان باشگاه: تعداد کلین شیت: 12
ردیف: 5 نام بازیکن: B. Leno پست: دروازه بان باشگاه: تعداد کلین شیت: 11
ردیف: 6 نام بازیکن: I. Meslier پست: دروازه بان باشگاه: تعداد کلین شیت: 11
ردیف: 7 نام بازیکن: K. Schmeichel پست: دروازه بان باشگاه: تعداد کلین شیت: 11
ردیف: 8 نام بازیکن: N. Pope پست: دروازه بان باشگاه: تعداد کلین شیت: 11
ردیف: 9 نام بازیکن: Alisson پست: دروازه بان باشگاه: تعداد کلین شیت: 10
ردیف: 10 نام بازیکن: J. Pickford پست: دروازه بان باشگاه: تعداد کلین شیت: 10
ردیف: 11 نام بازیکن: Ł. Fabiański پست: دروازه بان باشگاه: تعداد کلین شیت: 10
ردیف: 12 نام بازیکن: R. Patrício پست: دروازه بان باشگاه: تعداد کلین شیت: 10
ردیف: 13 نام بازیکن: R.Sanchez پست: دروازه بان باشگاه: تعداد کلین شیت: 10
ردیف: 14 نام بازیکن: A. Areola پست: دروازه بان باشگاه: تعداد کلین شیت: 9
ردیف: 15 نام بازیکن: De Gea پست: دروازه بان باشگاه: تعداد کلین شیت: 9
ردیف: 16 نام بازیکن: Vicente Guaita پست: دروازه بان باشگاه: تعداد کلین شیت: 8
ردیف: 17 نام بازیکن: A. McCarthy پست: دروازه بان باشگاه: تعداد کلین شیت: 7
ردیف: 18 نام بازیکن: S. Johnstone پست: دروازه بان باشگاه: تعداد کلین شیت: 6
ردیف: 19 نام بازیکن: A. Ramsdale پست: دروازه بان باشگاه: تعداد کلین شیت: 5
ردیف: 20 نام بازیکن: D. Henderson پست: دروازه بان باشگاه: تعداد کلین شیت: 5