بیشترین کلین شیت

انتخاب لیگ:
انتخاب فصل:
ردیف نام بازیکنپستباشگاهتعداد کلین شیت
ردیف: 1 نام بازیکن: Alisson پست: دروازه بان باشگاه: تعداد کلین شیت: 1
ردیف: 2 نام بازیکن: B. Leno پست: دروازه بان باشگاه: تعداد کلین شیت: 1
ردیف: 3 نام بازیکن: Darlow پست: دروازه بان باشگاه: تعداد کلین شیت: 1
ردیف: 4 نام بازیکن: E. Martínez پست: دروازه بان باشگاه: تعداد کلین شیت: 1
ردیف: 5 نام بازیکن: J. Pickford پست: دروازه بان باشگاه: تعداد کلین شیت: 1
ردیف: 6 نام بازیکن: K. Schmeichel پست: دروازه بان باشگاه: تعداد کلین شیت: 1
ردیف: 7 نام بازیکن: R. Patrício پست: دروازه بان باشگاه: تعداد کلین شیت: 1
ردیف: 8 نام بازیکن: Ryan پست: دروازه بان باشگاه: تعداد کلین شیت: 1
ردیف: 9 نام بازیکن: Vicente Guaita پست: دروازه بان باشگاه: تعداد کلین شیت: 1