بیشترین کلین شیت

انتخاب لیگ:
انتخاب فصل:
ردیف نام بازیکنپستباشگاهتعداد کلین شیت
ردیف: 1 نام بازیکن: A. Dahmen پست: دروازه بان باشگاه: تعداد کلین شیت: 2
ردیف: 2 نام بازیکن: A. Noppert پست: دروازه بان باشگاه: تعداد کلین شیت: 2
ردیف: 3 نام بازیکن: Alisson پست: دروازه بان باشگاه: تعداد کلین شیت: 2
ردیف: 4 نام بازیکن: D. Livaković پست: دروازه بان باشگاه: تعداد کلین شیت: 2
ردیف: 5 نام بازیکن: E. Martínez پست: دروازه بان باشگاه: تعداد کلین شیت: 2
ردیف: 6 نام بازیکن: J. Pickford پست: دروازه بان باشگاه: تعداد کلین شیت: 2
ردیف: 7 نام بازیکن: M. Ryan پست: دروازه بان باشگاه: تعداد کلین شیت: 2
ردیف: 8 نام بازیکن: M. Turner پست: دروازه بان باشگاه: تعداد کلین شیت: 2
ردیف: 9 نام بازیکن: S. Rochet پست: دروازه بان باشگاه: تعداد کلین شیت: 2
ردیف: 10 نام بازیکن: T. Courtois پست: دروازه بان باشگاه: تعداد کلین شیت: 2
ردیف: 11 نام بازیکن: W. Szczęsny پست: دروازه بان باشگاه: تعداد کلین شیت: 2
ردیف: 12 نام بازیکن: D. Costa پست: دروازه بان باشگاه: تعداد کلین شیت: 1
ردیف: 13 نام بازیکن: D. Epassy پست: دروازه بان باشگاه: تعداد کلین شیت: 1
ردیف: 14 نام بازیکن: G. Ochoa پست: دروازه بان باشگاه: تعداد کلین شیت: 1
ردیف: 15 نام بازیکن: H. Galíndez پست: دروازه بان باشگاه: تعداد کلین شیت: 1
ردیف: 16 نام بازیکن: K. Navas پست: دروازه بان باشگاه: تعداد کلین شیت: 1
ردیف: 17 نام بازیکن: K. Schmeichel پست: دروازه بان باشگاه: تعداد کلین شیت: 1
ردیف: 18 نام بازیکن: Kim Seung-Gyu پست: دروازه بان باشگاه: تعداد کلین شیت: 1
ردیف: 19 نام بازیکن: Mohand Mohamedi پست: دروازه بان باشگاه: تعداد کلین شیت: 1
ردیف: 20 نام بازیکن: Unai Simón پست: دروازه بان باشگاه: تعداد کلین شیت: 1