بیشترین کلین شیت

انتخاب لیگ:
انتخاب فصل:
ردیف نام بازیکنپستباشگاهتعداد کلین شیت
ردیف: 1 نام بازیکن: B. Leno پست: دروازه بان باشگاه: تعداد کلین شیت: 2
ردیف: 2 نام بازیکن: Ederson پست: دروازه بان باشگاه: تعداد کلین شیت: 2
ردیف: 3 نام بازیکن: G. Vicario پست: دروازه بان باشگاه: تعداد کلین شیت: 2
ردیف: 4 نام بازیکن: R. Sanchez پست: دروازه بان باشگاه: تعداد کلین شیت: 2
ردیف: 5 نام بازیکن: A. Onana پست: دروازه بان باشگاه: تعداد کلین شیت: 1
ردیف: 6 نام بازیکن: A. Ramsdale پست: دروازه بان باشگاه: تعداد کلین شیت: 1
ردیف: 7 نام بازیکن: Alisson پست: دروازه بان باشگاه: تعداد کلین شیت: 1
ردیف: 8 نام بازیکن: D. Raya پست: دروازه بان باشگاه: تعداد کلین شیت: 1
ردیف: 9 نام بازیکن: E. Martínez پست: دروازه بان باشگاه: تعداد کلین شیت: 1
ردیف: 10 نام بازیکن: José Sá پست: دروازه بان باشگاه: تعداد کلین شیت: 1
ردیف: 11 نام بازیکن: M. Flekken پست: دروازه بان باشگاه: تعداد کلین شیت: 1
ردیف: 12 نام بازیکن: M. Turner پست: دروازه بان باشگاه: تعداد کلین شیت: 1
ردیف: 13 نام بازیکن: N. Neto پست: دروازه بان باشگاه: تعداد کلین شیت: 1
ردیف: 14 نام بازیکن: N. Pope پست: دروازه بان باشگاه: تعداد کلین شیت: 1
ردیف: 15 نام بازیکن: S. Johnstone پست: دروازه بان باشگاه: تعداد کلین شیت: 1