رتبه تیم: 97
نام تیم: Def3
امتیاز: 51
راند: هفته 22 (خلیج فارس)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 51
تاریخ: 1399/04/07 19:57:41
بودجه : 91