رتبه تیم: 67
نام تیم: xsher
امتیاز: 53
راند: هفته 22 (خلیج فارس)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 53
تاریخ: 1399/04/08 13:10:48
بودجه : 90.5