رتبه تیم: 133
نام تیم: مگه داریم~
امتیاز: 62
راند: 26 مهر (روزانه )
فصل: 2020/2021
امتیاز: 62
تاریخ: 1399/07/26 12:57:55
بودجه : 94