رتبه تیم: 12
نام تیم: 111
امتیاز: 79
راند: 26 مهر (روزانه )
فصل: 2020/2021
امتیاز: 79
تاریخ: 1399/07/26 14:03:12
بودجه : 99.5