بیشترین کلین شیت

انتخاب فصل:
انتخاب لیگ:
ردیف نام بازیکنپستباشگاهتعداد کلین شیت
ردیف: 1 نام بازیکن: J. Pickford پست: دروازه بان باشگاه: تعداد کلین شیت: 2
ردیف: 2 نام بازیکن: Alisson پست: دروازه بان باشگاه: تعداد کلین شیت: 1
ردیف: 3 نام بازیکن: B. Leno پست: دروازه بان باشگاه: تعداد کلین شیت: 1
ردیف: 4 نام بازیکن: D. Henderson پست: دروازه بان باشگاه: تعداد کلین شیت: 1
ردیف: 5 نام بازیکن: De Gea پست: دروازه بان باشگاه: تعداد کلین شیت: 1
ردیف: 6 نام بازیکن: Ederson پست: دروازه بان باشگاه: تعداد کلین شیت: 1
ردیف: 7 نام بازیکن: K. Schmeichel پست: دروازه بان باشگاه: تعداد کلین شیت: 1
ردیف: 8 نام بازیکن: N. Pope پست: دروازه بان باشگاه: تعداد کلین شیت: 1
ردیف: 9 نام بازیکن: Rui Patrício پست: دروازه بان باشگاه: تعداد کلین شیت: 1
ردیف: 10 نام بازیکن: Ryan پست: دروازه بان باشگاه: تعداد کلین شیت: 1
ردیف: 11 نام بازیکن: Vicente Guaita پست: دروازه بان باشگاه: تعداد کلین شیت: 1
ردیف: 12 نام بازیکن: A. Ramsdale پست: دروازه بان باشگاه: تعداد کلین شیت: 0
ردیف: 13 نام بازیکن: Adrián پست: دروازه بان باشگاه: تعداد کلین شیت: 0
ردیف: 14 نام بازیکن: B. Foster پست: دروازه بان باشگاه: تعداد کلین شیت: 0
ردیف: 15 نام بازیکن: Dubravka پست: دروازه بان باشگاه: تعداد کلین شیت: 0
ردیف: 16 نام بازیکن: Gunn پست: دروازه بان باشگاه: تعداد کلین شیت: 0
ردیف: 17 نام بازیکن: H. Lloris پست: دروازه بان باشگاه: تعداد کلین شیت: 0
ردیف: 18 نام بازیکن: Kepa پست: دروازه بان باشگاه: تعداد کلین شیت: 0
ردیف: 19 نام بازیکن: Ł. Fabiański پست: دروازه بان باشگاه: تعداد کلین شیت: 0
ردیف: 20 نام بازیکن: T. Heaton پست: دروازه بان باشگاه: تعداد کلین شیت: 0